Privacy Policy De bloemenjongen

Quinn Cordes Ondernemingen, gevestigd aan Anjerstraat 43, 2431XA Noorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Anjerstraat 43, 2431XA Noorden

0628140793

Quinn Cordes is de Functionaris Gegevensbescherming van Quinn Cordes Ondernemingen Hij/zij is te bereiken via quinncordes@hotmail.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Quinn Cordes Ondernemingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Quinn Cordes Ondernemingen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@bloemenjongen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Quinn Cordes Ondernemingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Quinn Cordes Ondernemingen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

– Quinn Cordes Ondernemingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Quinn Cordes Ondernemingen neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Quinn Cordes Ondernemingen) tussen zit. Quinn Cordes Ondernemingen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

“Quinn Cordes Ondernemingen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u zou hebben of u op een vergelijkbare wijze aanzienlijk zou beïnvloeden. Alle beslissingen die impact hebben op individuen worden gemaakt met menselijke tussenkomst.”

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Quinn Cordes Ondernemingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

“Quinn Cordes Ondernemingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De algemene bewaartermijn voor persoonsgegevens is maximaal 5 jaar, tenzij een langere bewaarperiode vereist of gerechtvaardigd is door de wet of onze operationele vereisten.”

Delen van persoonsgegevens met derden

Quinn Cordes Ondernemingen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Quinn Cordes Ondernemingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Quinn Cordes Ondernemingen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie Naam Jurisdictie Doel Gedeelde Gegevens
Advertentiepartners Meta (Facebook) Verenigde Staten Personaliseren van advertenties, meten van advertentieprestaties IP-adressen, gebruikersinteracties
Analytische diensten Google Analytics Verenigde Staten Websiteverkeer en gebruikersgedrag analyseren IP-adressen, websitegebruik

“Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derde partijen zoals Meta en Google voor analytische en marketingdoeleinden. Quinn Cordes Ondernemingen heeft geen specifieke verwerkersovereenkomsten met deze partijen. Het delen van gegevens gebeurt op basis van het gerechtvaardigde belang van Quinn Cordes Ondernemingen om onze diensten en marketinginspanningen te verbeteren.”

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Quinn Cordes Ondernemingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

“Onze website gebruikt functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en analytische cookies helpen ons om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via info@bloemenjongen.nl. De cookies worden bewaard voor een periode van 6 maanden.”

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quinn Cordes Ondernemingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@bloemenjongen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Quinn Cordes Ondernemingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Quinn Cordes Ondernemingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@bloemenjongen.nl

We zijn voor de veiligheid aangesloten bij WP-Provider. Deze partij beveiligd ondermeer onze site middels: TLS (voorheen SSL) om de internetverbinding extra te beveiligen en de 3 internetstandaarden om Phishing en mail virussen terug te dingen deze 3 standaarden zijn (DKIM, SPF en DMARC), daarnaast nemen wij nog extra maatregelen door middel van:

Modsecurit, ConfigServer eXploit Scanner, ConfigServer Firewall, Actieve monitoring, Dubbel uitgevoerde backups en het regelmatig uitvoeren van Updates & Patches.