Algemene voorwaarden De bloemenjongen

Versie 2.0

Datum: 22-02-2024

Artikel 1: Definities

 1. Leverancier: De Bloemenjongen, de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan klanten aanbiedt.
 2. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de Leverancier.
 3. Producten: Alle goederen en diensten die het onderwerp van de overeenkomst vormen, waaronder maar niet beperkt tot bloemen en planten.
 4. Overeenkomst: Elke afspraak of overeenkomst tussen Leverancier en Klant, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 5. Distributeur: [Gebruik de exacte definitie zoals opgenomen in de distributieovereenkomst], bijvoorbeeld ‘Een door Leverancier geselecteerde en geautoriseerde partij die in een afgesproken geografisch gebied Producten inkoopt bij Leverancier om deze vervolgens te verkopen aan eindgebruikers.'”
 6. Order: Een schriftelijke bestelling door een Klant of Distributeur bij Leverancier voor de aankoop van Producten.
 7. Contractgebied: De geografisch overeengekomen bloemenwijk

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Quinn Cordes
Handelsnaam: De Bloemenjongen, Bloemenjongen.nl
Vestigingsadres: Anjerstraat 43, 2431XA Noorden
Telefoonnummer: 0628140793
E-mailadres: info@bloemenjongen.nl
KvK-nummer: 82546452
Btw-nummer: NL003697205B11

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Leverancier en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Leverancier en Klant.
 • 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Leverancier voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Leverancier te zien zijn en dat ze op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden.
 • 3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.”

Artikel 4 – Aanbiedingen en Overeenkomsten

 • 1. Alle aanbiedingen van De Bloemenjongen, inclusief maar niet beperkt tot die welke op de website worden gepubliceerd, zijn vrijblijvend en geldig zolang ze op de website staan, tenzij anders aangegeven. De Bloemenjongen behoudt zich het recht voor om aanbiedingen op elk moment te wijzigen of in te trekken, ook na acceptatie door de klant of distributeur, mits dit binnen de in de distributieovereenkomst aangegeven tijd gebeurt.
 • 2. Aanbiedingen blijven beschikbaar tot het moment dat De Bloemenjongen aangeeft dat het product niet meer beschikbaar is of de actie beëindigd is. De Bloemenjongen zal zich inspannen om distributeurs binnen de vastgestelde termijn op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen.
 • 3. Distributeurs mogen binnen hun eigen bedrijfsvoering zelf prijzen en promoties bepalen. De Bloemenjongen is niet verantwoordelijk voor de promotieactiviteiten van distributeurs.
 • 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door De Bloemenjongen expliciet wordt geaccepteerd. Deze acceptatie kan elektronisch of via andere communicatiemiddelen plaatsvinden.
 • 5. De Bloemenjongen behoudt zich het recht voor om orders te weigeren of specifieke voorwaarden aan de acceptatie te verbinden indien het product niet meer beschikbaar is of om andere redenen die binnen het bedrijfsbeleid vallen.”

Artikel 5 – Prijzen en Betalingen

 • 1. Prijzen: Alle prijzen voor producten en diensten aangeboden door De Bloemenjongen zijn inclusief BTW en andere relevante belastingen, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn onderhevig aan veranderingen als gevolg van marktschommelingen of wijzigingen in btw-tarieven. De Bloemenjongen streeft ernaar de meest actuele prijsinformatie beschikbaar te stellen.
 • 2. Betaalmethoden: De Bloemenjongen accepteert verschillende betaalmethoden, waaronder betaling via de website met behulp van payment service providers zoals Adyen B.V. of Mollie B.V., contante betaling bij levering aan de deur, en bankoverschrijving voor zakelijke klanten. Betaling voor eenmalige bestellingen dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 • 3. Late Betaling: Bij niet tijdige betaling behoudt De Bloemenjongen zich het recht voor wettelijke rente in rekening te brengen en, indien noodzakelijk, een incassobureau in te schakelen. Alle kosten gerelateerd aan de incasso komen voor rekening van de klant.
 • 4. Facturatie: Facturen en betalingsherinneringen worden elektronisch verzonden, waarbij de door de klant verstrekte contactgegevens worden gebruikt.

Artikel 6 – Betalingstermijnen en -methoden

 • 1. Acceptatie van Betalingsmethoden: De Bloemenjongen accepteert verschillende betalingsmethoden, waaronder online betalingen via payment service providers zoals Adyen B.V. of Mollie B.V., contante betaling bij levering aan de deur, en bankoverschrijving voor zakelijke klanten.
 • Betalingsvoorwaarden:
  • Betaling voor eenmalige bestellingen dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Voor zakelijke klanten geldt een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum, met betalingen die gedaan worden via bankoverschrijving. Het is van belang dat het juiste factuurnummer bij de overschrijving wordt genoteerd.
 • 2. Afhandeling van Late Betalingen:
  • Bij niet tijdige betaling behoudt De Bloemenjongen zich het recht voor om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.
  • In geval van aanhoudende niet-betaling, kan een incassobureau ingeschakeld worden. Alle gerelateerde kosten zijn voor rekening van de klant.
 • 3. Facturatie en Betalingsherinneringen:
  • Facturen en betalingsherinneringen worden elektronisch verzonden naar de door de klant opgegeven contactgegevens.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat deze gegevens up-to-date en correct zijn.

Artikel 7 – Levering van Producten en Leveringsvoorwaarden

 • 1. Leveringstermijnen: De Bloemenjongen streeft ernaar bestellingen binnen de op de website aangegeven termijnen te leveren. Echter, specifieke leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen variëren door onvoorziene omstandigheden. De Bloemenjongen is niet strikt gebonden aan de aangegeven leveringsdatum en zal in geval van vertraging contact opnemen met de klant of distributeur om een nieuwe leveringsafspraak te maken.
 • 2. Verzendkosten: Voor alle bestellingen worden de verzendkosten vooraf duidelijk gecommuniceerd. Speciale leveringsvoorwaarden of kosten kunnen van toepassing zijn op bepaalde locaties of grote bestellingen.
 • 3. Leveringslocatie: Leveringen vinden plaats op het adres dat door de klant of distributeur is opgegeven tijdens het bestelproces. Het is de verantwoordelijkheid van de klant of distributeur om ervoor te zorgen dat het opgegeven adres correct en toegankelijk is.
 • 4. Risico-overgang: Het risico van verlies of beschadiging van producten gaat over op de klant of distributeur op het moment dat de producten zijn geleverd op de overeengekomen leveringslocatie.
 • Ontvangst van Levering: Klanten of distributeurs dienen de levering onmiddellijk bij ontvangst te controleren op juistheid en eventuele beschadigingen. Klachten over beschadigde of incorrecte leveringen dienen binnen 24 uur na levering aan De Bloemenjongen te worden gemeld.
 • 5. Niet-aanvaarding van Levering: Indien een levering niet kan worden voltooid vanwege redenen die toe te schrijven zijn aan de klant of distributeur (zoals het niet open doen van poort schuur), kan De Bloemenjongen extra kosten in rekening brengen voor herlevering of opslag.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 • 1. Eigendomsoverdracht: Alle aan de klant of distributeur geleverde producten blijven eigendom van De Bloemenjongen tot volledige betaling van alle vorderingen, inclusief toekomstige vorderingen, is voldaan.
 • Betaling: Volledige betaling omvat de koopsom, inclusief eventuele bijkomende kosten en/of vergoedingen voortvloeiend uit de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten.
 • 2. Verplichtingen van de Klant/Distributeur: Totdat het eigendom van de producten is overgedragen, mag de klant of distributeur de producten niet verpanden, aan derden overdragen als zekerheid, of enige andere handeling verrichten die de eigendomsrechten van De Bloemenjongen zou kunnen schaden.
 • 3. In geval van Beslaglegging: Indien derden rechten willen vestigen op of aanspraak maken op de nog niet volledig betaalde producten, is de klant of distributeur verplicht De Bloemenjongen hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.
 • 4. Rechten bij niet-nakoming: Bij niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de klant of distributeur, of bij schending van de in dit artikel genoemde voorwaarden, heeft De Bloemenjongen het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de geleverde producten terug te nemen. Alle kosten verbonden aan het terugnemen van de producten zijn voor rekening van de klant of distributeur.

 

Artikel 9 – Garantie en Klachtenprocedure

 • 1. Garantie: De Bloemenjongen verzekert dat alle geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke normen en eisen voor kwaliteit en bruikbaarheid. Voor alle producten geldt een minimale vaasgarantie van 7 dagen vanaf de dag van levering, mits de verzorgingsinstructies die bij de levering zijn verstrekt, zijn nageleefd. Daarnaast voorzien de distributeur en/of De Bloemenjongen de klant van de noodzakelijke verzorgingsinstructies voor de bloemen. Deze instructies zijn beschikbaar op www.bloemenjongen.nl of worden direct aan de klant gecommuniceerd.
 • 2.Indienen van Klachten: Klachten over producten kunnen door klanten en distributeurs als volgt worden ingediend:
  • Via de distributeur aan de deur.
  • Door het bezoeken van bloemenjongen.nl.
  • Door een e-mail te sturen met als onderwerp “Klacht” naar info@bloemenjongen.nl.
  • Distributeurs melden klachten door het ‘klachtproduct’ aan hun volgende bestelling toe te voegen, met specifieke klachtinformatie, zonder kosten.
 • 3. Procedure bij Klachten:
  • Klanten en distributeurs dienen klachten binnen 48 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden bij De Bloemenjongen, inclusief een duidelijke beschrijving van het gebrek en, indien mogelijk, foto’s als bewijs.
  • De Bloemenjongen beoordeelt de klacht binnen 14 dagen na ontvangst en informeert de klant of distributeur over de voorgestelde oplossing. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal De Bloemenjongen het product vervangen of de aankoopprijs restitueren.
  • Voor het indienen van een garantieclaim is bewijs van aankoop vereist en, indien gevraagd, het product of foto’s als bewijs van het gebrek.
  • De Bloemenjongen zal vervolgens bepalen of de garantie van toepassing is en hoe de klacht wordt afgehandeld.

Artikel 10 – Herroepingsrecht en Annulering

 • 1. Herroepingsrecht voor consumenten: Klanten hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen een overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten met een beperkte houdbaarheid, zoals verse bloemen, waarvoor expliciet wordt vermeld dat deze zijn uitgesloten van het herroepingsrecht vanwege hun vergankelijke aard.
 • 2. Procedure voor herroeping: Klanten die gebruik willen maken van hun herroepingsrecht, dienen dit binnen de herroepingstermijn kenbaar te maken via bloemenjongen.nl of door een e-mail te sturen naar info@bloemenjongen.nl met als onderwerp “Herroeping”. Indien van toepassing, moeten klanten het product in de originele staat en verpakking terugsturen naar De Bloemenjongen, volgens de instructies die zij na hun melding ontvangen.
 • 3. Uitzonderingen op het herroepingsrecht: Specifieke uitzonderingen op het herroepingsrecht, zoals voor gepersonaliseerde producten of diensten die op maat voor de klant zijn gemaakt, worden duidelijk gecommuniceerd op het moment van aankoop.
 • 4. Terugbetaling: Na ontvangst en inspectie van de geretourneerde producten zal De Bloemenjongen het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele standaard verzendkosten voor de heenzending, binnen 14 dagen terugbetalen via dezelfde betaalmethode die gebruikt is voor de aankoop. Extra kosten als gevolg van een gekozen bezorgmethode die afwijkt van de standaardlevering worden niet terugbetaald.
 • 5. Annulering van bestellingen (consumenten): Bestellingen kunnen kosteloos worden geannuleerd tot het moment van verzending. Na verzending is annulering niet meer mogelijk, maar kunnen klanten desgewenst gebruikmaken van hun herroepingsrecht, met inachtneming van de hierboven beschreven voorwaarden.
 • 6. Annuleren door distributeurs: Distributeurs hebben de mogelijkheid om hun bestelling te annuleren, mits deze annulering plaatsvindt voordat de bestelling is verzonden. Bij de annulering dient de distributeur naast de annulering ook een reden voor deze annulering op te geven, zodat De Bloemenjongen inzicht krijgt in de oorzaak en eventuele verbeteringen kan doorvoeren. Dit bevordert een transparante en effectieve samenwerking tussen De Bloemenjongen en de distributeurs.
 • 7. Annulering door De Bloemenjongen: De Bloemenjongen behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren vanwege onvoorziene omstandigheden of beschikbaarheidsproblemen. In dergelijke gevallen zal de klant onmiddellijk worden geïnformeerd en zal elke reeds gedane betaling volledig worden teruggestort.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 • 1. De Bloemenjongen is verantwoordelijk voor de kwaliteit en levering van de producten conform de overeenkomst en de in deze algemene voorwaarden beschreven garanties.
 • 2. De aansprakelijkheid van De Bloemenjongen voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende producten.
 • 3. De Bloemenjongen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 4. De Bloemenjongen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan doordat De Bloemenjongen is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 5. Distributeurs handelen volledig zelfstandig in hun bedrijfsvoering en zijn zelf verantwoordelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van hun handelen. De Bloemenjongen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door distributeurs, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de distributieovereenkomst of indien de schade direct voortvloeit uit de door De Bloemenjongen geleverde producten onder de eerder genoemde garantievoorwaarden.
 • 6.De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Bloemenjongen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 – Privacybeleid en Gegevensbescherming

De Bloemenjongen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De Bloemenjongen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Ons volledige privacybeleid is beschikbaar op onze website. Hierin wordt gedetailleerd beschreven hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, met wie we uw gegevens delen, welke beveiligingsmaatregelen in plaats zijn om uw gegevens te beschermen, en hoe u uw rechten met betrekking tot uw gegevens kunt uitoefenen. Voor meer informatie over ons privacybeleid, bezoek https://bloemenjongen.nl/privacy-policy/

Artikel 13 – Overmacht

 • 1. Definitie: In geval van overmacht is De Bloemenjongen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant of distributeur. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Bloemenjongen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Bloemenjongen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook verstaan werkstakingen in het bedrijf van De Bloemenjongen of van derden.
 • 2. Duur: De Bloemenjongen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Bloemenjongen zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • 3.. Communicatie: In geval van overmacht zal De Bloemenjongen de klant of distributeur zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
 • 4. Gevolgen: Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Bloemenjongen niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 5. Financiële verplichtingen: Voor zover De Bloemenjongen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Bloemenjongen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – Geschillen en Toepasselijk Recht

 • 1. Toepasselijk Recht: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Bloemenjongen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 • 2. Geschillen: De rechter in de vestigingsplaats van De Bloemenjongen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Bloemenjongen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • 3. Eerste Aanleg voor Geschillen: Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • 4. Consumentengeschillen: Indien het een geschil betreft met een consument, heeft deze het recht binnen een maand nadat De Bloemenjongen zich op dit lid heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 • 5. Online Geschillenbeslechting: Consumenten binnen de Europese Unie kunnen ook gebruikmaken van het Online Dispute Resolution platform (ODR-platform) van de Europese Commissie om geschillen te beslechten.
 • 6. In geval van geschillen met distributeurs zal de afhandeling van deze geschillen prioriteit geven aan de bepalingen vastgelegd in de distributeurenovereenkomst. Deze overeenkomst prevaleert boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden, voor zover de bepalingen van de distributeurenovereenkomst van toepassing zijn op het geschil.

Slotbepaling

Met dit laatste artikel is de structuur van de algemene voorwaarden voor De Bloemenjongen compleet. Het is belangrijk om deze algemene voorwaarden toegankelijk te maken voor alle klanten, zowel voorafgaand aan elke transactie als op een duurzame manier via de website van De Bloemenjongen.